Klauzula informacyjna – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, Polska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether przetwarzają Państwa dane osobowe jako Współadministratorzy, w związku ze wspólną organizacją Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego i możliwością składania tam zgłoszeń na naruszenia prawa przez podmioty funkcjonujące na rynku turystycznym. W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów.

Współadministratorzy danych osobowych

Współadministratorami danych osobowych są:

  1. Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-844 Warszawa (dalej: „CMRT”),
  2. Polska Izba Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 9/15/29, 00-626 Warszawa (dalej „PIT”),
  3. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 9, 01-517 Warszawa (dalej „IGHP”),
  4. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-884 Warszawa (dalej: „SOIT”),
  5. Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether z siedzibą w Warszawie (dalej: „RPSiW”).

ustalające wspólnie cele i sposoby przetwarzania danych osobowych przez Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego i w ramach działań prowadzonych przez ten podmiot.

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z:

  1. w przypadku CMRT: e-mail: biuro@cmrt.com.pl, telefon: +48 728 728 451
  2. w przypadku PIT: e-mail: daneosobowe@pit.org.pl
  3. w przypadku IGHP: e-mail: marcin.maczynski@ighp.pl
  4. w przypadku SOIT: e-mail: newsletter@soit.net.pl, telefon: +48 601 882 898
  5. w przypadku RPSiW: e-mail: biuro@rpsiw.pl, telefon: +48 664 756 205

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa zgłoszenia, komunikowania się w związku z tym zgłoszeniem, jej dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych celach jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia zgłoszenia i jego rozpatrzenia. Niepodanie danych osobowych oznacza brak możliwości złożenia zgłoszenia.

Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom ścigania lub organom administracji publicznej (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

W sytuacji, gdy w zgłoszeniu zostaną podane dane osobowe szczególnych kategorii, czyli tzw. dane wrażliwe (np. dane dotyczące zdrowia) to ich przetwarzanie będzie oparte o ważne interesy publiczne (art. 9 ust 2 lit. g RODO), do których należy przeciwdziałanie naruszeniom prawa Unii Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w szczególności właściwi Marszałkowie Województwa. Ponadto w przypadku korzystania z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych..

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W określonych przypadkach okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony ze względu na konieczność ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator zaznacza jednak, że zgodnie z zasadami minimalizacji danych i ograniczenia celu dane osobowe uznane za nadmiarowe do realizacji określonych powyżej celów po upływie określonego czasu będą podlegać anonimizacji lub usunięciu.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności