Polityka prywatności – Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego
Skip to content Skip to footer

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Zgodnie z przepisami art. 13 i 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja pod nazwą „Fundacja Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego” z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 457, 02-884 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0001044650 (dalej: „CMRT” lub „Administrator”).

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych, można kontaktować się z CMRT w następujący sposób: e-mail: biuro@cmrt.com.pl, telefon: +48 538 340 004.

Przetwarzanie danych

Osoby dokonujące zgłoszeń – jeśli należą Państwo do grona osób dokonujących zgłoszeń, to:

 • Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rozpatrzenia złożonego przez Państwa zgłoszenia w celu przeciwdziałania naruszeniom prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), a także na użytek komunikowania się w związku z tym zgłoszeniem, jego dokumentacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego podjęcia czynności związanych z przekazaniem zgłoszenia odpowiednim organom ścigania lub organom administracji publicznej (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 • W sytuacji, gdy w zgłoszeniu zostaną podane dane osobowe szczególnych kategorii, czyli tzw. dane wrażliwe (np. dane dotyczące zdrowia) to ich przetwarzanie będzie oparte o ważne interesy publiczne (art. 9 ust 2 lit. g RODO), do których należy przeciwdziałanie naruszeniom prawa Unii Europejskiej lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane o charakterze służbowym, inne dane związane z treścią zgłoszenia.
 • Dane będą przechowywane do momentu realizacji przedmiotowych celów.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych.

Użytkownicy strony internetowej – jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, korzystają z formularza kontaktowego, to:

 • W przypadku każdego wywołania strony internetowej, czyli wejścia na naszą stronę internetową serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.
 • Powyższe dane analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Wynika to z naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty na stronie.
 • Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach kontaktowych, na potrzeby prowadzenia korespondencji, udzielania informacji i odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Dane będą przechowywane do momentu realizacji przedmiotowych celów.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, hostingu.
 • W związku z przetwarzaniem przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W określonych prawem przypadkach przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania lub prawo do usunięcia danych.

Inne podstawy przetwarzania

W określonych przypadkach możemy również przetwarzać Państwa dane także do innych celów. Może wiązać się to z wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas, w którym określone przepisy nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych),
 • przez czas ściśle ograniczony do realizacji określonych celów, np. dane niezbędne do ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przechowujemy do momentu przedawnienia roszczeń.

Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): 

 • ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • tworzenia zestawień, analiz i statystyk,

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane organom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, w szczególności właściwy Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy, Policja, Prokuratura. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

W przypadku korzystania z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W określonych przypadkach okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony ze względu na konieczność ustalania i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Administrator zaznacza jednak, że zgodnie z zasadami minimalizacji danych i ograniczenia celu dane osobowe uznane za nadmiarowe do realizacji określonych powyżej celów po upływie określonego czasu będą podlegać anonimizacji lub usunięciu.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych osobowych w określonych przypadkach mogą Państwo skorzystać z następujących praw:

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) – mogą Państwo otrzymać od nas informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskać ich kopię. Zostanie ona udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie, jednak za wydanie kolejnej możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy zgodnie z warunkami wynikającymi z RODO.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dokładności przetwarzanych przez nas danych. Mogą Państwo żądać poprawienia lub usunięcia swoich danych, jeżeli są one niedokładne, niekompletne lub zostały zebrane niezgodnie z prawem. Ciężar udowodnienia tych nieścisłości spoczywa jednak na osobie, której dane dotyczą.

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – na Państwa żądanie jesteśmy zobowiązani do usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Dokonamy tego, jeżeli:

 • cele, do których zebrano dane zostały już zrealizowane,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych była zgoda, która następnie została wycofana i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania danych osobowych,
 • jedyną podstawą prawną przetwarzania była zgoda wyrażona przez osobę poniżej trzynastego roku życia,
 • w oparciu o art. 21 RODO wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, a my nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych.

„Prawo do bycia zapomnianym”, to szczególna forma prawa do usunięcia danych. Jeżeli Państwa dane zostały opublikowane, przykładowo na niniejszej stronie internetowej, a przy tym przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia tych danych, to jesteśmy zobowiązani do usunięcia wszelkich ich kopii oraz odnośników prowadzących do tych danych. Musimy również podjąć działania, by inne podmioty, które przetwarzały Państwa dane osobowe również usunęły je ze swych zasobów. To prawo nie jest jednak bezwzględne – podejmując działania zmierzające do jego realizacji musimy uwzględnić dostępną technologię i koszty, co może ograniczyć jego zastosowanie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – jesteśmy zobowiązani do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na Państwa żądanie. W takim przypadku musimy powstrzymać się przed dokonywaniem jakichkolwiek operacji na danych poza ich przechowywaniem. Jeżeli mają Państwo wątpliwości co do prawidłowości danych, to ograniczymy ich przetwarzanie na okres umożliwiający sprawdzenie tej kwestii. Ograniczymy przetwarzanie również wtedy, gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – posiadają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych oraz ich przesłania do innego, wybranego administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a operacje na danych są dokonywane w sposób zautomatyzowany, czyli bez udziału człowieka.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) – mogą Państwo żądać zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Sprzeciw nie ma jednak zastosowania, jeżeli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie. W takiej sytuacji mogą Państwo wycofać przedmiotową zgodę – skutek będzie taki sam, ale z prawnego punktu widzenia sprzeciw i wycofanie zgody to dwie różne instytucje, które znajdują zastosowanie w odmiennych przypadkach. Nie można wnieść skutecznego sprzeciwu, jeżeli:

 • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przetwarzanie jest konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO) – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO) – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, to mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z dokonywania operacji na danych na tej podstawie. Wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych na potrzeby realizowania celu w jakim została zebrana zgoda. Pragniemy jednak zaznaczyć, że wycofanie zgody nie wpływa na fakt, że przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody było legalne przed jej wycofaniem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej tutaj,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: 606 950 000.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych CMRT.

Źródła danych osobowych

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazano nam bezpośrednio. W niektórych, sporadycznych przypadkach, możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować na podstawie innych informacji, które nam przekazano oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane. Dotyczy to w szczególności profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dokonywania pomiarów, które pozwalają nam na udoskonalanie naszych usług.

Odbiorcy danych osobowych

W określonych przypadkach odbiorcami danych mogą być również dostawcy usług informatycznych, kancelarie i firmy prawnicze, podmioty świadczące usługi, finansowe, marketingowe, reklamowe i promocyjne.

Wskazane powyżej podmioty będą odrębnymi administratorami Państwa danych osobowych. W określonych przypadkach, jeżeli zlecimy innemu podmiotowi operacje, której istotą jest przetwarzanie danych osobowych odbędzie się to zgodnie z art. 28 oraz art. 32 RODO, czyli w ramach powierzenia danych osobowych do przetwarzania. Powierzenie danych osobowych będzie dotyczyć wyłącznie operacji, w ramach których przetwarzanie danych jest główną, pierwszorzędną aktywnością, a nie efektem innych, pobocznych procesów.

Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych.

Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie:

 • decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),
 • odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO),
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

Pliki cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies. Pliki cookies to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa urządzeniu przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym urządzeniem.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa urządzeniu – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego Państwo się łączą. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics. Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki „cookies” danych dotyczących korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się tutaj.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa preferencji,
 • prezentowania treści o charakterze marketingowym, reklamowym, promocyjnym dostosowanych do Państwa preferencji,
 • poprawnej konfiguracji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu, itp.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Mogą Państwo dokonać zmian w konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach przeglądarki. Dostępne są one pod następującymi linkami:

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania.

Uwagi końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z:

 • konieczności dostosowania jej treści do zmian w przepisach prawa lub nowych standardów prywatności,
 • orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów administracji publicznej,
 • zmiany interpretacji przepisów lub nowych rekomendacji w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zmiany danych kontaktowych, teleadresowych,
 • poszerzenia naszej oferty (jeżeli ma to wpływ na przetwarzanie danych osobowych),
 • zmian technologicznych,
 • konieczności usunięcia lub sprostowania omyłek pisarskich.
05_znak_uproszczony_kolor_biale_tlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

w ramach dofinansowania realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa – Turystyka, organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, zgodnie z zawartą umową zp.nr 2023/0034/2260/UDOT/DT/BP
z dn. 30.05.2023 r., w ramach projektu:

„Kampania informacyjna i edukacyjna mająca
na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa, dobrych praktyk, konkurencyjności i rzetelności na rynku usług turystycznych”.

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka prywatności
Realizacja: WOJTECH

© 2024 Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: WOJTECH

Polityka prywatności